Bufete de Mier Abogados

Especialistes en dret urbanístic, administratiu, civil i mercantil. El nostre bufet està situat en l'Avinguda Josep Tarradellas, en ple centre de Barcelona.

El Bufet de Mier Abogados, integrat per professionals membres del Col·legi d'Advocats de Barcelona i Madrid, es dedica principalment a l'assessorament i resolució de tota classe d'assumptes que afecten els terrenys i els edificis, com són, si es pot o no construir, gestions als Ajuntaments, llicències d'obres i d'activitat, expropiacions, declaracions de ruïna, recursos contra les sancions per infraccions contra el medi ambient, redacció de Projectes de Reparcel·lació, contractes de compravenda i d'arrendaments, constitució i administració de Juntes de Compensació, Entitats de Cooperació i de Conservació i en general tota classe d'assessoraments i processos judicials sobre els immobles rústics i urbans. Ha gestionat importants projectes urbanístics, així com ostentem el càrrec de secretaris de múltiples entitats urbanístiques i fundacions.

Marcus Antistius Labeo

Marcus Antistius Labeo

Quan l'emperador romà August pretenia dominar als magistrats els va oferir a tots ells càrrecs i prevendes, i així combatre l'autoritat dels pretors. Un dels magistrats, Marcus Antistius Labeo, es va mantenir sempre independent, no acceptant càrrec ni prevenda d'August. La seva independència enfront del poder li va servir per a ser reconegut avui com el més savi i famós de tots els juris-consultors (advocats) d'aquell temps. Home plenament independent del poder, passava la meitat de l'any exercint d'advocat, i l'altra meitat escrivint llibres al camp.

Homenatge

Lamentablement, no podem permetre'ns estar sis mesos al camp, però si, tractant d'imitar modestament a Labeo, al servei dels clients, mantenim la total independència del poder i dediquem part del nostre temps a publicar obres de dret com les detallades en aquesta web.

Va morir Labeo l'any 775 de la fundació de Roma.