Experts en les següents àrees pràctiques

Si ha d'assessorar-se en alguna de les següents àrees, no dubti a contactar amb nosaltres. Solucions a mida per a problemes complexos.

Dret urbanístic

 • Gestió del Sòl: Des que un terreny és agrícola fins que es pot edificar sobre el mateix. Gestió de les obligacions derivades de l'explotació de terrenys i immobles. Juntes de Compensació. Entitats de Conservació i Col·laboració. Qualificació i Requalificació del sòl.
 • Llicències d'Obres.
 • Expropiacions: Àmplia experiència enfront de l'Administració Central, Autonòmica i Local.
 • Dret de la Construcció: Podem resoldre tota la problemàtica davant la qual es troba el Promotor-Constructor, o qualsevol Agent de l'edificació, ja sigui particular o entitat, en el moment de fer valer els seus drets edificatoris.
 • Reparcel·lacions.
 • Estudis de viabilitat de desenvolupament de zones urbanitzables.
 • Llicències de segregació.

Dret Administratiu

 • Impugnació d'Actes Administratius en via administrativa i contenciosa.
 • Dret Disciplinari i Sancionador. Formes de reacció davant l'activitat sancionadora de l'Administració Pública.
 • Recursos enfront de l'Administració en la seva activitat economico-administrativa. Tributs Locals. Ordenances Municipals. Impugnació de valoracions cadastrals.
 • Liquidació d'Impostos sobre Béns immobles, transmissions i herències.
 • Llicències d'obertura, legalització de negocis.
 • Responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Dret Mediambiental

 • Gestions i recursos contra les sancions.
 • Assessorament a l'empresa. Llicències i tràmits administratius.

Responsabilitat Civil

 • Derivada d'accidents: amb vehicles, personals, esportius i laborals.
 • Derivada de l'ús de productes o mercaderia defectuosa.
 • Derivada de l'administració de societats: per l'actuació de l'administrador d'una societat, pels deutes socials: Suposats en què l'administrador respon pels deutes de l'empresa i causes objectives de responsabilitat d'acord, amb la Llei de Societats Anònimes i Limitades.
 • Derivada de la comissió d'un delicte o falta.

Dret Immobiliari i Registral

 • Compravendes, arrendaments urbans i rústics, permutes, donacions, drets d'usdefruit, immatriculació de finques en el Registre de la Propietat, redempció de censos
 • Accions judicials per incompliment de contracte.
 • Servituds en finques urbanes i rústiques. Accions negatòries d'existència de servitud.
 • Accions judicials de desnonament, cobrament de rendes impagades, extinció per transcurs del termini, pròrrogues forçoses i extinció per causa de necessitat per a familiars
 • Divisió horitzontal de finques i escriptures d'obra nova.

Dret de Successions

 • Acceptacions d'herències.
 • Tramitacions d'herències sense testament.
 • Reclamació de legítimes.

Dret de Família

 • Separacions de mutu acord.
 • Separacions judicials.
 • Divorcis.
 • Adopcions.
 • Convenis prematrimonials.
 • Conflictes en parelles de fet.
 • Reclamació de pensions.
 • Reclamació d'aliments entre parents

Dret d'Associacions i Fundacions

 • Constitució i modificació d'estatuts.
 • Secretaria.

Dret de les Comunitats de Propietaris

 • Comunitats de veïns
 • Reclamació a deutors
 • Reclamacions per danys en l'edifici i per modificació o danys en els elements comuns d'aquest.

Dret de la Construcció

 • Accions contra arquitectes, enginyers, aparelladors i promotora per defectes en la construcció d'edificis o habitatges, reclamacions de quantitats degudes per la construcció d'immobles.
 • Redacció de contractes d'obra per a la contractació amb constructors o habitatges particulars.
 • Demandes d'obra nova, d'obra ruïnosa, de retenir o recobrar la possessió.
 • Reclamació de quantitat per obra executada i no pagada.

Dret Mercantil

 • Mitjans de pagament: conflictivitat derivada del cobrament de: lletres de canvi, xecs, pagarés, factures, contractes i rebuts.
 • Constitució de societats i assessorament a aquestes.
 • Contracte de compravenda civil i mercantil.
 • Fusions i escissions
 • Modificació d'estatuts

Arbitratge

 • L'arbitratge com a mecanisme privat de solució de controvèrsies.
 • Redacció de la clàusula arbitral per a la seva inserció en un contracte.
 • Nomenament d'àrbitres.
 • Intervenció i assessorament en els procediments arbitrals de dret o equitat.
 • Reconeixement i execució dels laudes arbitrals nacionals i estrangers.

Marcus Antistius Labeo

Marcus Antistius Labeo

Quan l'emperador romà August pretenia dominar als magistrats els va oferir a tots ells càrrecs i prevendes, i així combatre l'autoritat dels pretors. Un dels magistrats, Marcus Antistius Labeo, es va mantenir sempre independent, no acceptant càrrec ni prevenda d'August. La seva independència enfront del poder li va servir per a ser reconegut avui com el més savi i famós de tots els juris-consultors (advocats) d'aquell temps. Home plenament independent del poder, passava la meitat de l'any exercint d'advocat, i l'altra meitat escrivint llibres al camp.

Homenatge

Lamentablement, no podem permetre'ns estar sis mesos al camp, però si, tractant d'imitar modestament a Labeo, al servei dels clients, mantenim la total independència del poder i dediquem part del nostre temps a publicar obres de dret com les detallades en aquesta web.

Va morir Labeo l'any 775 de la fundació de Roma.