demo

Juntas de Compensación, Asociaciones administrativas de Cooperación y Entidades de Conservación

José de Mier Ivori

Fitxa

Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 6a edició, 2019
945 pàgines

El present llibre està concebut des d'un punt de vista eminentment pràctic en els quatre apartats diferenciats següents:

a) Conceptes bàsics sobre constitució i funcionament de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

b) Extractes de la jurisprudència publicada fins a l'1 de febrer de 2004 del Tribunal Suprem de Justícia sobre cadascuna de les qüestions que es plantegen en el desenvolupament de les Entitats citades.

c) Models i formularis orientatius per a la redacció dels Estatuts, Bases i Projecte de Compensació, de les Juntes i Estatuts de les altres Entitats.

d) Un índex analític exhaustiu a través del qual es pot trobar la jurisprudència existent sobre el concepte que ens interessa.

Enllaços ràpids

Consulti totes les àrees en què el nostre bufet pot ajudar-lo. Miri la nostra web perquè pugui conèixer-nos una mica millor.