demo

El Sistema de compensación urbanística jurisprudencia, formularios y legislación

José Luis de Mier Vélez

Fitxa

Ed. Aranzadi, 2ª edició, 1994
360 pàgines

En aquesta obra el professional troba a mà, en un sol volum, esquematitzades i amb un ampli índex, les sentències dictades pel Tribunal Suprem fins a 1992 sobre el sistema de compensació i la delimitació de les unitats d'actuació o polígons. Es transcriuen ordenades, seguint el desenvolupament normal d'una Junta de Compensació, començant per la delimitació de l'àmbit on desenvoluparà la seva activitat, continuant per les que fan referència a la seva constitució i acabant per les que regulen el seu funcionament al llarg de la seva vida jurídica com són els recursos, els comptes, els nomenaments de càrrecs o les reclamacions per la via executiva, entre d'altres. També s'inclouen les normes de l'Impost sobre el Valor Afegit i de l'Impost de Transmissions Patrimonials en el que es relacionen amb les Juntes de Compensació. Finalment, s'han incorporat formularis, models, i la legislació bàsica del Sistema de Compensació.

Enllaços ràpids

Consulti totes les àrees en què el nostre bufet pot ajudar-lo. Miri la nostra web perquè pugui conèixer-nos una mica millor.